A Menedék Alapítvány Alapelvei

I. Célkitűzések

A Menedék Alapítvány a rászorulók minél teljesebb megsegítését munkálja.

1. Rászorulónak tekintjük mindazokat, akik:

  • mentálisan, szociálisan vagy lelkileg az átlagostól eltérnek
  • dohányzás, alkohol, drog, érzelmi problémákkal küzdenek
  • nem élnek családban vagy alkalmas segítő közösségben és helyzetükben a fejlődés nem biztosított

2. Munkánk során elsősorban a 35 évnél fiatalabbak mentését, segítését tekintjük feladatunknak. Közülük a megelőzésben a gyermekeket, a helyreállító munkában elsősorban a tizen- és a huszonéveseket karoljuk fel.

3. Kiskorú gyermekek családba fogadásánál az elsődleges szempont a gyermek érdekében a leendő nevelőszülők hitbeli felkészültsége, elhivatás tudata, alkalmassága és az, hogy kialakult-e empátia – szimpátia kapcsolat a gyermek és a nevelőszülő között.

4. Tizenévesek segítését minden esetben egyénileg bíráljuk el, figyelembe véve a segítséget kérő társadalmi és szociális hátterét és a lehetőségeinket.

5. Nagykorú rászorulókat segítjük:

  • Egy éves bentlakásos nevelőprogramban akkor, ha kérik ezt és elismerik, hogy gyökeres életvitel változásra van szükségük és ez saját erejükből nem megy, de akarnak változni.
  • Személyes beszélgetésekben bárkinek lehetőséget adunk a probléma felismerésében és megoldására. Ezek módja a klubok, a Tea – busz működtetése.

Tudjuk, hogy minden ember számára az a legfontosabb, hogy megismerhesse Jézus Krisztus megváltó munkáját, bűnbocsánatot nyerjen és üdvbizonyosságra jusson. Ugyanakkor azzal is tisztában vagyunk, hogy erre a felismerésre minden ember, a legrászorultabb is csak saját elhatározással, külső kényszer nélkül juthat el. A hitre jutás Isten ajándéka és egyben válasza is az ember keresésére. Mi ebben úgy tudunk segíteni, hogy minden lehetőséget igyekszünk biztosítani / lakhatás, ruha, élelem, közösség / , hogy az emberek közöttünk megismerjék az új élet lehetőségét.

II. A nevelés módszere és indoka

1. A rászorulók nevelésében a MENEDÉK legfontosabb munkamódszere a jelenlét, közösség megvalósításával tapasztalatokat ad át és közös élményeket szereztet. Ezek a tapasztalatok segítik gondozottjainkat igényesebbekké és keresővé tenni, nem csak szociális, higiéniai és morális téren, hanem szellemi, lelki vonatkozásban is.

2. Hisszük, hogy az Evangélium a leghatékonyabb eszköz az ember tartós megváltoztatásában, a reszocializálásában is. Szükségesnek látjuk, hogy az ember gondolkozásában gyökeresen megújuljon. Ez a megújulás a Jézus Krisztusban mint Isten Egyszülött Fiában vetett hit által, a Krisztus tanításainak teljes elfogadásával lehetséges. A megváltozott gondolkodásmód hozza az ember számára a helyes értékítéletet, a helyes magatartást, viselkedést és az érzelmi egyensúlyt.

III. A munkatársakra vonatkozó alapelvek

1. Az lehet a MENEDÉK munkatársa, aki arra jelentkezik, jelentkezési lapon, a tanácsadóképzésen sikeresen részt vesz és mindezek után a MENEDÉK felvette ill. munkával megbízta. Minden időszakos vagy tartós szerződéssel együttműködő munkatársnak kipróbált hívőnek kell lennie, aki az alapelvekkel teljes mértékben egyetért.

2. A munkatárs rendelkezzen Istentől nyert határozott küldetéstudattal, látással a szolgálatra nézve. Munkájáért elsősorban Isten előtt felelős, de munkavezetőjének is beszámolási kötelezettséggel tartozik.

3. A munkatársak saját munkájukért felelősek elsősorban. Egymás megítélésére – különösen harmadik személy felé – nincsenek felhatalmazva, a kívülállók felé tartózkodjanak minden egymásra, vagy a MENEDÉKRE nézve terhelő, vélt vagy megállapított információkat tovább adni.

4. Munkamódszerünk a jelenlét, vagyis: példamutatás, közösség – vállalás, együttlakás, megértés, elfogadás, tiszteletadás, együttes munkavégzés.

5. A jelenléttel való nevelésben szükséges a Krisztusi életet szentül és tisztán élő nevelők egységes és következetes egyéni és közös életvitele. A nevelő a szükséges helyreállításokban is példa kell legyen.

IV. Támogatási alapelvek

Egy évet a MENEDÉKNÉL – szolgálatra pályázóknak legalább egy olyan támogatójuknak kell lenni, aki a MENEDÉK aktív munkatársa. Felvételüket követően havonta zsebpénzt és teljes ellátást kapnak.

A tartós szolgálatot vállalók próba után pályázhatnak főállású munkatársnak. Két ismert ember támogatása szükséges, lehetőleg az egyik a jelentkező lelkipásztora legyen.

A felvételt követően a munkatársak – tanácsadók – havi fix fizetést kapnak a vezetők megítélése és lehetőségeik alapján.

A munkatársaknak igyekezniük kell gondoskodni az egyéni támogatásukról. Cél, hogy legyen egyéni támogató rendszer. A munkatársaknak minden munkájukat támogató adományt az alapítvány számlájára kell átutalniuk, bárhonnan érkezik is.

Céladományok csak az elkülönített célokra használhatók fel, személyekre nézve is. Adományokat az alapítvány nem kér, de széles körben feltárt szükségleteire az adományokat elfogadja. Megragadja azokat a lehetőségeket, hogy a munkájára különböző pályázatok elnyerése útján is anyagi fedezetet teremtsen.

A támogatásokkal a MENEDÉK Alapítvány rendszeresen és részletesen elszámol. Az adomány érkezését követő három napon belül írásban visszaigazolja és megköszöni a támogatást.

V. Fegyelmezés

Minden munkatársunk fegyelmi felelősséggel tartozik a Biblia szerint. A beosztott munkatárs, vagy a nevelésben résztvevő gondozó felé való eljárás:

1. Ha bűnt követ el

2. Ha szabályainkat megszegi

Egyszer szóbeli figyelmeztetéssel közvetlen felettese megfeddi négyszemközt, másodszor a felettes egyetértésével vezető előtti megrovást kap, harmadszor tovább folytatott engedetlensége miatt a szolgálatból távoznia kell. Ha maradni szeretne, kérheti, hogy ő is tanácsolt legyen.

Fegyelmi döntést a MENEDÉK FŐMUNKATÁRSI KÖZÖSSÉGÉNEK jóváhagyásával lehet meghozni.

Főmunkatársak fegyelmi megítélésére az igazgató van meghatalmazva, aki a kuratóriummal köteles konzultálni.

VI. A vezetés

A MENEDÉK munka vezetőjét az igazgatót a tagok öt évenként választják, szükséges az egyhangú szavazás. Az igazgató és más vezető választásánál a Biblia szempontjainak érvényesülnie kell. I. Timóteus 3: 1-7. Az igazgató a kuratórium tagja, lehetőleg vezetője. Felelős a megfogalmazott célok és feladatok végrehajtásáért, minden operatív munkáért. Felelős a törvényes adminisztrációért, rendért, gyakorolja a munkaadói jogokat, pénztárban utalványoz, leveleket ír alá, a tagok egyetértése alapján a két további aláíró közül egy másik munkatársával együtt utal át pénzt a bankszámláról. Az igazgató a belső ellenőrzést megszervezi, eredményéről a kuratóriumot tájékoztatja.

A munkaterületeket területi vezető / kirendeltség-vezető / vezeti. Minden vezető havonta egy munkaértekezletet köteles tartani a munkatársakkal. Munkamódszer a közös látás munkálása, demokratikus döntés előkészítés, hitbeli egységre jutás és a végrehajtás egyszemélyi felelősség szerinti lebontása.

Az Igazgató Tanács havonta az első kedden tanácskozik. A területek hetente munkaértekezleten beszélik meg a teendőket és a lényeges dolgokat emlékeztetőben foglalják össze. Az összejöveteleken a munkatársak imaközösség és igei vezetés által törekszenek az együttműködés összhangjára, Isten akaratával megegyező döntésekre, és egységre.

Languages
Menedék Hírlevél

Mindig naprakészen legfrissebb híreinkből!

Tartalom átvétel
Aktuális hírlevél
Belépés
Tartalom megosztás
Tartalom átvétel